El Trueta implanta un programa per reduir les bacterièmies relacionades amb els catèters a les unitats d’hospitalització, de reanimació i de diàlisi

La utilització de catèters venosos vasculars és molt habitual en els centres hospitalaris. Pràcticament a tot pacient que ingressa a l’hospital, se li col·loca almenys un catèter venós; més habitualment un catèter d’inserció perifèrica. La bacterièmia associada a catèter (BAC) és una causa important d’infecció nosocomial, que pot ser greu.

Minimitzar les bacterièmies per aquesta causa és l’objectiu del Programa per reduir les bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars a les unitats d’hospitalització convencional (de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut d’Oncologia) i a l’Àrea de Reanimació i de Diàlisi, que inicia la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. En aquest centre ja s’han fet accions amb el mateix objectiu a Urgències, a la Unitat de Cures Intensives (UCI), reconeguda pel Consell Assessor de Bacterièmia Zero a
Catalunya l’any 2011, i també s’està treballant amb aquesta finalitat a les unitats de crítics de pediatria (UCI Pediàtrica i de Prematurs).

Les bacterièmies poden aparèixer durant l’ingrés dels pacients, per la qual cosa, des del centre sanitari gironí es vol posar fil a l'agulla per intentar reduir els casos tant com sigui possible. Per tant, el Programa té un gran benefici humà, però també el té econòmic, ja que es reduiran les estades hospitalàries i la medicació.

La implantació del Programa comença aquest mes de febrer amb la formació específica sobre la col·locació i el correcte manteniment del catèter al personal sanitari de l’hospital implicat en la inserció de catèters i en les cures que s’hi relacionen. Encara que la col·locació de catèters sigui una pràctica habitual, es pretenen incrementar les mesures de precaució i d'alerta davant els possibles símptomes que poden evidenciar l'inici d'una bacterièmia.

Per aquest motiu s'ha confeccionat una llista de mesures que s’ha demostrat que disminueixen significativament la bacterièmia relacionada amb el catèter venós central a les unitats de cures intensives, on sol ser més freqüent que a les plantes d'hospitalització convencional. Malgrat aquest fet, és a les unitats convencionals on hi ha més pacients, de manera que dos de cada tres bacterièmies es
presenten fora de les unitats de crítics. També cal tenir present que a les unitats convencionals hi ha pacients de risc elevat (a Hematologia, Oncologia...). Són poques, però, les experiències de programes de prevenció fora de les UCI.

Un cop garantida la formació, s'avaluarà el grau de compliment de les mesures de prevenció i es faran talls de prevalença a totes les unitats d’hospitalització convencional. No es realitzaran a les unitats de cures intensives (UCI d’Adults, ni a l’Àrea d’UCI Neonatal, ni a la d’UCI Pediàtrica), atès que ja tenen els seus programes específics. El compliment del Protocol de mesures de prevenció de la
bacterièmia de catèter vascular, inclòs en el Programa, es comprovarà en una mostra de pacients portadors de catèter venós central o perifèric ingressats més de 72 hores a les unitats hospitalàries convencionals i a l'Àrea de Reanimació. Es realitzaran tres talls de prevalença, un per analitzar la situació de partida i dos més després de la formació (un el mes de juny i l'altre el de novembre). També es
farà un seguiment de les bacterièmies que apareguin durant l'ingrés hospitalari.

En el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-15, concretament en la línia d’actuació 1, s’indica “Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica”. Entre els diferents objectius contemplats destaca la disminució de les infeccions nosocomials, entre elles, la minimització de les bacterièmies per catèter venós. Així des de l’any 2010 s’han disminuït en més del 50% les taxes de bacterièmia a les UCI de Catalunya, i actualment s’està incidint en les pneumònies per ventilació mecànica a les UCI i estenent el projecte de les UCI a altres unitats d’hospitalització.

A l'Hospital Universitari de Girona se sol registrar una taxa anual d’incidència de bacterièmies relacionades amb infecció de catèter de 0,091 per 1.000 estades (per llit hospitalari ocupat un dia). Aquest valor és inferior, segons l’informe de l’any 2011 del Programa de vigilància de la infecció nosocomial als hospitals de Catalunya (VINCAT), al de la taxa dels hospitals de grup 1 (hospitals amb més de
500 llits o d’alta complexitat), al qual pertany el Trueta, que va ser de 0,40 per 1.000 estades.

Document Adjunt: 

HOSPITAL
Divendres, 15 Febrer 2013