L'Alta

En el moment de l’alta hospitalària, se li lliurarà un informe d’assistència, amb les indicacions per continuar el tractament i les receptes mèdiques corresponents. Ha de deixar l’habitació tant aviat com li hàgin donat l'alta, ja que el llit ha de quedar disponible per a un altre malalt.

Si decideix abandonar l’Hospital abans que el metge ho autoritzi, haurà de signar el document d’alta voluntària. Aquest document eximeix l’equip sanitari i l’Hospital de les responsabilitats que es puguin derivar d’una alta abans d’hora. En aquest cas, però, també li donarem un informe escrit de l’evolució en el temps que hagi estat ingressat/ada.

En cas que hagi de venir a visitar-se a Consultes Externes, abans de sortir de l’Hospital passi per programació per concertar la visita a l’edifici ambulatori. L’horari de programació de Consultes Externes és de 8 a 20h.

 

Articles ortopèdics

L’Hospital no subministrarà articles ortopèdics a l’alta. A l’alta, obtindrà la prescripció validada pel Servei Català de la Salut per tal de que pugui adquirir la pròtesis en qualsevol ortopèdia.
 

Justificant d’ingrés

Si vostè o un familiar necessiten un justificant per a l’empresa, ho poden sol.licitar a la secretaria de planta corresponent on hagi estat ingressat.

Hospital