Comença la participació dels professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina en la definició assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona

Els membres dels grups operatius del Pla funcional assistencal del nou Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona

S’han creat tres grups operatius, formats per professionals dels dos hospitals i del CatSalut, que hauran de redactar el Pla Funcional assistencial del projecte

Aquest document haurà de descriure tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial per tal que esdevingui la base per a l’elaboració del projecte arquitectònic definitiu

Avui s’ha donat el tret de sortida a la participació dels professionals dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt en la definició del que ha de ser el Pla funcional assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, que inclou el nou Hospital Trueta. Aquest Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial del futur Campus de Salut com ara la superfície, els criteris d’ordenació funcional, el disseny dels espais (accessos, circuits, especificacions d’àrees,... ) i la cartera de serveis. La funció d’aquest pla és que esdevingui la base per a l’elaboració del projecte arquitectònic definitiu i per al qual serà cabdal la participació activa i la implicació dels professionals en la seva definició. Aquesta col·laboració és un compromís adquirit de la Regió Sanitària Girona i del Departament de Salut.

Per a l’execució d’aquest projecte s’han creat tres nivells de treball, formats per professionals de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, de l’Hospital Santa Caterina i de la Regió Sanitària de Girona del CatSalut. L’objectiu és que el document estigui orientat a donar una atenció integrada com a resposta a les necessitats poblacionals, i que compti amb la participació i màxim consens dels professionals dels dos hospitals.

Els grups operatius del projecte seran els següents:

Direcció del projecte: La direcció és l’òrgan de decisió del projecte i està formada pels dos gerents: el gerent de Regió Sanitària i el gerent de l’IAS-ICS Girona amb el suport del cap de la Unitat transversal de la RS Girona i el/la responsable de l’Oficina tècnica del projecte.

Aquest òrgan de Direcció del projecte, comprèn les següents funcions :

 • Nomenar els professionals de l’Oficina tècnica i l’Equip impulsor.
 • Establir un cronograma de finalització de document tècnic i fer-ne seguiment.
 • Marcar l’estratègia de comunicació interna i externa del projecte.
 • Proveir i aprovar les necessitats logístiques i de recursos necessaris per portar a terme el projecte. 

Es va constituir el 6 d’abril passat i es convocarà de manera ordinària una reunió de seguiment cada 3 mesos, a banda de les reunions extraordinàries que puguin anar sorgint.

Oficina tècnica (OT): Aquesta oficina està formada per un responsable, dos tècnics de dades adjunts, un tècnic d’infraestructures i un cap assistencial dels dos hospitals. La constitució de l’OT es va realitzar el 12 de maig de 2022, després del nomenament dels seus membres. L’OT tindrà una periodicitat de treball setmanal.

Les funcions de l’OT  consisteixen en:

 • Disseny de la metodologia de treball del projecte.
 • Conducció de les reunions que es portin a terme amb l’Equip impulsor (EI) .
 • Organització de trobades o contactes de benchmarking amb altres entitats o campus.
 • Explorar l’opinió dels professionals (tant pel que fa a espais com d’organització de treball a les diferents àrees i processos hospitalaris).
 • La creació, si s’escau, de grups focals amb ciutadania (pacients i familiars).
 • La realització de reunions de treball participatives amb professionals.
 • El  recull d’acords i redacció del document tècnic.
 • Fer propostes de comunicació interna i externa del procés.
 • Fer seguiment dels resultats, de manera periòdica.

Equip impulsor (EI): La composició de l’Equip impulsor està formada per professionals de diferents estaments i àrees dels dos hospitals. Responsables directius dels dos hospitals, directiu de la Regió Sanitària Girona, directiu d’infraestructures ICS/IAS, referents de l’àrea de l’hospitalització, de l’àrea quirúrgica i d’urgències. També s’ha nomenat a quatre professionals designats per la junta facultativa i la junta de infermeria dels dos hospitals del Campus per formar part d’aquest grup. Avui ha tingut lloc la constitució d’aquest Equip impulsor.

Les seves funcions seran:

 • Participar en l’estratègia de l’elaboració del pla.
 • Definir els diferents grups de treball, per àrees, i els seus components.
 • Priorització dels grups de treball, d’acord al cronograma establert per la Direcció del projecte.
 • Validació dels consensos dels grups de treball, prèviament a l’elevació de les propostes.

Els tres grups operatius, que a banda de les reunions estipulades, es trobaran quan sigui necessari per l’avanç del projecte, han acordat els apartats que ha de contenir el Pla funcional i que es treballarà seguint una metodologia de treball per processos. En aquest sentit, s’han definit els processos o àrees en els quals es treballarà: Hospitalització, crítics, urgències, intervencionisme, bloc quirúrgic, atenció ambulatòria, suport clínic, àrea administrativa i serveis generals. Els treballadors  dels centres seran una peça clau en el treball per processos ja que es realitzaran reunions de treball participatiu amb professionals de referència de les diferents especialitats i perfils que treballin a cada àrea o procés. La proposta resultant, es presentarà a l’Equip impulsor per consensuar el contingut i, posteriorment, s’elevarà a la Direcció del projecte. Per a la redacció del projecte es preveu fer tenir en compte l’opinió dels usuaris.

El document ha d’incloure el model assistencial cap on es vol anar, la dotació estructural i la seva distribució, l’organització dels espais tenint en compte els canvis que caldrà fer en altres edificis existents com ara el Santa Caterina i el Güell, els circuits i relació entre àrees, pla d’espais i característiques generals del disseny.

Paral·lelament la Comissió paritària i l’equip de treball tècnic van avançant en la tasca urbanística. Cal recordar que la Comissió té la funció de facilitar la gestió conjunta entre les administracions i coordinar els tràmits urbanístics necessaris amb l’objectiu de promoure la transformació del nou centre hospitalari. Per la seva banda, l’equip de treball tècnic, que s’encarrega de fer el seguiment dels tràmits urbanístics de cada ens implicat i d’agrupar les necessitats de tots els actors participants. També dur a terme l’anàlisi sobre la ubicació de les diferents necessitats del campus sanitari i la cessió dels terrenys a favor del Departament de Salut.

 

Dirant la primera reunió conjunta dels grups operatius del Pla funcional assistencal del nou Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona   Dirant la primera reunió conjunta dels grups operatius del Pla funcional assistencal del nou Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona   Dirant la primera reunió conjunta dels grups operatius del Pla funcional assistencal del nou Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona

 

 

HOSPITAL
Dimarts, 31 Maig 2022

Tags: