L’Hospital Trueta tindrà un nou motor de cogeneració que permetrà estalviar fins a un 20% en energia elèctrica

Es posarà en marxa l’any vinent i representa una inversió de 1.300.000 euros, que s’amortitzaran en cinc anys.

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta disposarà d’un nou motor de cogeneració d’electricitat que permetrà estalviar aproximadament fins a un 20% cada any en la factura del suministrament elèctric. A més, reduirà l’emissió de CO2, el principal gas causant de l’efecte hivernacle i de l’escalfament global del planeta, en 1.084 tones, ja que aquest sistema estalvia gas, l’energia primària que utilitza.

Si es fa un balanç global anual, aquest nou motor generarà tota l’energia elèctrica que consumeix el centre hospitalari i, aprofitant la calor residual dels gasos d’escapament i del circuit de refrigeració, abastirà bona part de les necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària. Això permetrà que en cinc anys ja s’hagi amortitzat el seu cost, 1.300.000 €. Un dels avantatges de la cogeneració és que al produir l’energia in situ no hi ha pèrdues per transport d’electricitat.

L’actual motor generador d’electricitat és de l’any 1996 i cal renovar la instal·lació per adequar-la a les necessitats energètiques actuals, especialment pel que fa al creixement de la potència elèctrica demanada. Amb el nou equipament quedarà garantida la capacitat d’abastir les necessitats actuals de l’hospital i, a més, es disposarà d’un cert marge per a futurs increments, complint en tot moment els
requeriments d’eficiència energètica global que s’exigeixen a un sistema de cogeneració.

El fet d’autoabastir-se d’energia elèctrica permet al Trueta, a més de ser eficient en la generació d’electricitat i l’aprofitament de la calor residual per a calefacció i aigua calenta sanitària, garantir que totes les unitats i serveis considerats crítics no es quedaran sense energia elèctrica, malgrat que es produeixi una puntual fallada de la xarxa.

El nou motor també servirà per incrementar la fiabilitat del sistema actual i per disminuir la demanda elèctrica de l’hospital, en especial a l’estiu quan hi ha la major demanada d’energia, ja que incorpora un sistema de producció d’aigua freda per a la climatització.

Les millores tecnològiques en el sector de la producció d’energia permeten també una administració òptima permanent del funcionament de les instal·lacions, ja que a través d’un programa de gestió es poden fer correccions automàtiques, en cas que es detectin desviacions inesperades del rendiment.

Aquesta planta contribuirà a obtenir una bona qualificació per aconseguir la certificació d’eficiència energètica, recentment establerta en el Reial decret 235/2013.
 

HOSPITAL
Dimecres, 24 Abril 2013