Resposta de la Gerència Territorial ICS Girona en relació a la queixa formulada pel sindicat Metges de Catalunya

En relació a la queixa formulada pel sindicat Metges de Catalunya en relació al cobrament de l’escreix de la jornada amb dies de lleure, des de la Gerència Territorial volem deixar clar que no hi ha hagut cap canvi a la normativa en quan als horaris laborals. Des de la Gerència es recorda que la normativa estableix la jornada laboral en 1.728 hores a l’any, i que els professionals mèdics que efectivament superin aquest còmput anual tindran dret –com fins ara- a compensar aquest escreix de la jornada amb dies de lleure.

La reclamació ve arran d’una carta la va enviar el gerent territorial de l’Institut Català de la Salut el 28 de maig passat als caps de servei de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per aclarir alguns aspectes que els solien generar dubtes amb la finalitat de que tots ells tinguessin la mateixa informació. Per tant, no és res més que una carta informativa d’ús intern per respondre algunes qüestions que havien arribat a la direcció, de manera que no es tracta de cap anunci de canvis laborals.

En aquesta carta es recorda als caps de servei que la normativa estableix en 1.728 hores anuals la jornada laboral de tots els professionals de l’ICS amb contracte de jornada completa, i que per tant, qualsevol escreix de jornada s’hauria de comptabilitzar a partir del compliment d’aquest horari. En cas que algun metges/essa hagi treballat més hores de les establertes, se li reconeixerà l’escreix amb dies de lleure. La carta aclareix, entre d’altres, què computa dins aquestes 1.728 hores (els 20 minuts de l’esmorzar, per exemple) i què no queda comptabilitzat (com l’hora de dinar o la lliurança de l’endemà de la guàrdia), que les hores de guàrdia es comptabilitzen i es cobren a part, i també relaciona les vacances i lliurances a que tenen dret els professionals. En definitiva, aquesta carta vol aclarir de manera homogènia algunes de les qüestions que solen arribar a la direcció en matèria d’horaris. 

El concepte d’escreix de jornada està pensat sobretot per als col·lectius que treballen per torns, és a dir, que  una persona no pot marxar de la feina fins que arriba la del torn següent. Es tracta, principalment, de professionals d’infermeria, metges del servei d’urgències, auxiliars d’infermeria i zeladors. Amb la deguda justificació de l’escreix de jornada laboral, aquesta queda compensada amb dies de lleure.

HOSPITAL
Divendres, 5 Juny 2020