Infermeres especialitzades

Infermeres Estomaterapeutes / Estomateràpia

Les infermeres d’estomateràpia proporcionem atenció, ajuda, informació i educació per a la salut  a les persones  a les que s’ha practicat un estoma o obertura quirúrgica per on eliminar l’orina i/o la femta. Les persones candidates a portar una ostomia i les que ja la porten necessiten una atenció específica d’infermeria que s’anomena Estomateràpia.

Les estomaterapeutes ajuden els portadors d’una ostomia i als seus familiars més propers a adaptar-se als canvis vitals i d’hàbits quotidians derivats d’aquesta intervenció quirúrgica.

  • Estudien la situació de cada ostomitzat: l’estat físic i psicològic, els coneixements sobre la seva situació i/o malaltia, l’habilitat per cuidar-se a sí mateix aprenent a manipular i a adaptar-se al millor dispositiu col•lector i a fer-ne la higiene i el manteniment.
  • Busquen amb la persona ostomitzada la dieta més adient perquè ajudi en tot aquest procés i, si cal, demanem el suport de l’equip de dietistes de l’Hospital.
  • Avaluen  l’estat emocional de la persona ostomitzada i dels familiars cuidadors i facilitem estratègies per afrontar aquest canvi amb el suport dels psicòlegs clínics de l’Hospital.
  • Proposen un pla de seguiment individualitzat per prevenir complicacions derivades dels canvis que experimenta el propi estoma.

La consulta d’Estomateràpia és a càrrec d’infermeres formades específicament en Estomateràpia  i amb una àmplia experiència professional en el camp de la cirurgia digestiva i urològica.

 

Infermera de Cures i Ferides Complexes.

La infermera de cures i ferides complexes proporciona qualitat assistencial a les persones amb ferides cròniques i complexes, establint un model metodològic que millori la qualitat, l’eficiència clínica i la sostenibilitat del sistema sanitari, mitjançant la pràctica basada en evidència. Proporciona cures integrals a la persona amb ferides complexes i a la seva família, responent a les seves necessitats, propiciant els màxims nivells de recuperació en l’autonomia de l’individu.

 

Infermeres d’Otorrinolaringologia.

Les infermeres d’Otorrinolaringologia proporcionen atenció, control, ajuda amb les cures i educació per la salut a les persones portadores d’estoma traqueal, en el cas de pacients laringectomitzats seguiment i recanvis de les pròtesis fonatòries.

En els pacients amb traqueotomia de forma temporal donat el cas s’inicia el procés de decanulació per tal de tancar l’estoma traqueal, fent educació amb mesures de prevenció de complicacions.

Fam valoració en els casos de disfàgia i es col·labora amb d’altres professionals per complementar l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament segons cada cas. Fem seguiment dels pacients juntament amb la rehabilitació de la logopeda d’altres centres de referència.

 

Infermeres de Patologia Respiratòria Crònica i ventilació mecànica no invasiva.

Les infermeres de Patologia Respiratòria Crònica formen part de la Unitat de Continuïtat Assistencial Social i Sanitaria (UCA) i de la Unitat de patologia crònica respiratòria i Ventilació mecànica no invasiva (UPRC_VMNI) del Servei de Pneumologia del l’Hospital Josep Trueta de Girona. Donen atenció als pacients amb malaltia respiratòria crònica com la Malaltia obstructiva crònica (MPOC), malalts neuromuscular amb afectació respiratòria i pacients amb necessitat de tractament amb Ventilació Mecànica no Invasiva.

Des de una vesant holística es participa en totes les etapes de la malaltia, des de el moment de diagnòstic, seguiment , optimització tractament i possibles ingressos.

 

Infermeres d’Insuficiència Cardíaca

Aquetes desenvolupen la seva activitat en la Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC), una unitat multidisciplinar encarregada de l’atenció als pacients amb Insuficiència Cardíaca crònica.  Es fa un abordatge global, amb responsabilitats durant tota la fase clínica de la malaltia, participant en el diagnòstic, optimització terapèutica i seguiment evolutiu dels pacients en el marc d’uns protocols d’actuació interns establerts. Des de l’any 2018 es va acreditar la Unitat amb el segell de qualitat “SEC-EXCELENTE” atorgat per la Societat Espanyola de Cardiologia. Es tracta d’una Unitat de referència a la Regió Sanitària en el maneig dels pacients en una fase clínica més evolucionada com a pas previ a la valoració per un centre trasplantador, si s’escau.

Hospital