Unitat d'Insuficiència Cardíaca Especialitzada

Es tracta d’una Unitat multidisciplinar encarregada de l’atenció als pacients amb Insuficiència Cardíaca crònica.  Es fa un abordatge global, amb responsabilitats durant tota la fase clínica de la malaltia, participant en el diagnòstic, optimització terapèutica i seguiment evolutiu dels pacients. Des de l’any 2018 estem acreditats com a Unitat d’Insuficiència Cardíaca Especialitzada per la Societat Espanyola de Cardiologia en el marc del programa SEC-EXCELENTE. Com a única Unitat d’àmbit especialitzat en la província de Girona, som referents en el maneig dels pacients en una fase clínica més evolucionada com a pas previ a la valoració per un centre trasplantador si s’escau.


Els professionals implicats en la Unitat són:

Dr. Aleix Fort. Facultatiu especialista. Coordinador de la Unitat. Servei de Cardiologia
Dra. Arola Armengou. Facultatiu especialista. Servei de Medicina Interna
Paula Fluvià. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
Lluïsa Garcia. Infermera clínica especialitzada en Insuficiència Cardíaca
Samar Habbab. Infermera clínica especialitzada en Insuficiència Cardíaca
Infermeres Gestores de Casos. Atenció Primària de les ABS de referència (Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivi - Vila-roja, Taialà, Sarrià, Celrà, Banyoles)


Consultes:

El seguiment es fa a través de diferents consultes monogràfiques per tal de poder oferir una atenció individualitzada i integral a cada pacient segons les seves necessitats i tipus d’insuficiència cardíaca:

• CAR-0 està dedicat a la valoració preferent d’aquells pacients amb sospita de descompensació que no requereixen d’una actuació urgent.
• CAR-1  està dedicat al seguiment clínic estructurat dels pacients després d’un debut d’insuficiència cardíaca i/o una nova descompensació.
• CAR-2 està dedicat al control evolutiu dels pacients amb insuficiència cardíaca ja coneguda que persisteixen simptomàtics i amb cardiopatia estructural significativa.
• CAR-3 està dedicat al maneig de pacients amb congestió persistent i/o fragilitat biològica, important nombre de comorbiditats associades i no candidats a teràpies d’insuficiència cardíaca avançada.

Cartera de Serveis:

• Abordatge clínic multidisciplinar amb visites conjuntes amb metge i infermeria
• Programa d’educació en mesures higiènico-dietètiques per part d’infermeria especialitzada
• Circuit de ràpida titulació farmacològica protocol•litzat
• Hospital de Dia amb possibilitat de:

o atenció precoç en episodis de descompensació
o tractament diürètic endovenós
o tractament amb ferro endovenós
o tractament amb inòtrops d’administració intermitent (levosimendan)

• Coordinació amb les diferents Unitats del Servei relacionades (Hemodinàmica, Electrofisiologia, Imatge avançada, CardioOncologia, Rehabilitació Cardíaca, Pal•liatius)
• Comunicació estreta amb els centres d’insuficiència cardíaca avançada (trasplantament cardíac i/o implant d’assistències ventriculars)

Hospital