Unitat d'Insuficiència Cardíaca Especialitzada

Situada a l'Hospital Santa Caterina, té com a objectiu l'atenció continuada als pacients amb Insuficiència Cardíaca crònica. Es fa un abordatge global, amb responsabilitats durant tota la fase clínica de la malaltia, participant en el diagnòstic, optimització terapèutica i seguiment evolutiu dels pacients. Des de l'any 2018 estem acreditats com a Unitat d'Insuficiència Cardíaca Especialitzada per la Societat Espanyola de Cardiologia en el marc del programa SEC-EXCELENTE. Com a única Unitat d'àmbit especialitzat en la província de Girona, som referents en el maneig dels pacients en una fase clínica més evolucionada com a pas previ a la valoració per un centre trasplantador si s'escau.

Els professionals implicats en la Unitat són:

• Dr. Aleix Fort. Coordinador de la Unitat. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
• Dra. Arola Armengou. Facultatiu especialista. Servei de Medicina Interna
• Paula Fluvià. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
• Marco Paz. Facultatiu especialista. Servei de Cardiologia
• Lluïsa Garcia. Infermera clínica especialitzada en Insuficiència Cardíaca
• Samar Habbab. Infermera clínica especialitzada en Insuficiència Cardíaca
• Infermeres Gestores de Casos. Atenció Primària de les ABS de referència (Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivi - Vila-roja, Taialà, Sarrià, Celrà, Banyoles)

Consultes:

El seguiment es fa a través de diferents consultes monogràfiques per tal de poder oferir una atenció individualitzada i integral a cada pacient segons les seves necessitats i tipus d'insuficiència cardíaca:

• CAR-0 està dedicat a la valoració preferent d'aquells pacients amb sospita de descompensació que no requereixen una actuació urgent.
• CAR-1 està dedicat al seguiment clínic estructurat dels pacients després d'un debut d'insuficiència cardíaca i/o una nova descompensació.
• CAR-2 està dedicat al control evolutiu dels pacients amb insuficiència cardíaca ja coneguda que persisteixen simptomàtics i amb cardiopatia estructural significativa.
• CAR-3 està dedicat al maneig de pacients amb congestió persistent i/o fragilitat biològica, important nombre de comorbiditats associades i no candidats a teràpies d'insuficiència cardíaca avançada.

Cartera de Serveis:

• Abordatge clínic multidisciplinari amb visites conjuntes amb metge i infermeria
• Programa d'educació en mesures higiènico-dietètiques per part d'infermeria especialitzada
• Circuit de ràpida titulació farmacològica protocol·litzat
• Hospital de Dia amb possibilitat de:

o atenció precoç en episodis de descompensació
o tractament diürètic endovenós
o tractament amb ferro endovenós
o tractament amb inòtrops d'administració intermitent (levosimendan)

• Coordinació amb les diferents Unitats del Servei relacionades (Hemodinàmica, Electrofisiologia, Imatge avançada, CardioOncologia, Rehabilitació Cardíaca, Pal·liatius)
• Comunicació estreta amb els centres d'insuficiència cardíaca avançada (trasplantament cardíac i/o implant d'assistències ventriculars)

Hospital