Unitat de Ginecologia Oncològica

La Unitat de Ginecologia Oncològica s’ocupa de l’atenció de les pacients afectes de càncer genital femení exclosa la patologia mamària i del diagnòstic i seguiment de les pacients amb alt risc genètic de patir càncer ginecològic . Atén directament a totes les pacients amb càncer genital de l’àrea d’influència directa de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i també s’atenen a la unitat aquelles pacients diagnosticades a altres centres de la nostra província amb elevada complexitat o amb requeriments que superen la capacitat dels hospitals d’origen.

Els professionals que integren la unitat de ginecologia oncològica en l’actualitat són:

  • Dra. Elena Álvarez Castaño (Directora Mèdica Hospital Dr Josep Trueta. Cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia)
  • Dr Eduard Sala (Cap de secció de Ginecologia)
  • Dra. Laura Cárdenas (Coordinadora de la Unitat. Especialista en Ginecologia i Obstetrícia)
  • Dr. Pedro Corzo (Especialista en Ginecologia i Obstetrícia)
  • Dra. Isabel Núñez (Especialista en Ginecologia i Obstetrícia)
  • Dra. Anna Taltavull (Especialista en Ginecologia i Obstetrícia)

Seguint les recomanacions internacionals, tots els professionals que integren la unitat dediquen la seva activitat assistencial a la ginecologia oncològica.

Consultes

La unitat disposa de les següents consultes. Les pacients es visitaran segons el cas i els requeriments, en un d’aquests espais:

- La Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO) és l’entitat organitzativa de l’atenció oncològica multidisciplinària especialitzada.

Està formada per professionals especialitzats en ginecologia oncològica, oncòlegs mèdics, oncòlegs radioterapeutes i infermera gestora de casos.

La implicació de diferents especialitats mèdiques en el diagnòstic i el tractament del càncer sovint implicava múltiples desplaçaments de la pacient per a visites successives amb els especialistes, proves, recollida i lliurament de resultats, etc. Sovint això provoca que s’allargui l’inici del tractament i que la pacient s’hagi de moure a través del sistema sanitari per una ruta molt complexa. Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de l’atenció i el confort per al pacient, realitzem actualment l’atenció oncològica principalment a través de la unitat funcional. Es tracta d’una estructura organitzativa fonamentada en la valoració inicial de la pacient per part d’equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer. A diferència dels comitès de tumors clàssics, a les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites. Així, podem visitar la pacient de manera simultània i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial. A més, la unitat funcional garanteix l’acompanyament del pacient –i de la seva família– durant tot el procés, gràcies al personal d’infermeria, que porta la gestió del cas i dóna suport al conjunt de professionals implicats en les tasques de coordinació. Així mateix, la infermera gestora de casos manté el nexe entre tots els professionals de la unitat i és la responsable d’activar altres professionals que puguin ser necessaris en cada cas concret (dietistes, fisioterapeutes, estomatoterapeutes, psiconcòlogues...).

Posteriorment a la visita a la unitat funcional, cada cas és revisat després al Comitè multidisciplinar que es convoca setmanalment on també hi són presents els professionals de radiodiagnòstic, medicina nuclear, psicooncologia i d’anatomia patològica. En aquells casos on així es requereixi, es sol·licita la valoració per altres especialistes en imatge, consell genètic o altres especialitats quirúrgiques. El comitè també exerceix com a consultor per a casos que són presentats des d’altres centres i és el comitè de referència per a la patologia ginecològica oncològica de la província de Girona.

- La consulta de Ginecologia Oncològica (GONC) és on portem a terme les visites de seguiment posteriors al tractament per a la detecció precoç de l’eventual recidiva i el maneig de les possibles seqüeles o toxicitats residuals.

A la consulta de ginecologia oncològica realitzem el seguiment de manera alternada i coordinada amb altres especialistes que hagin estat implicats en el tractament inicial (oncologia mèdica, oncologia radioteràpia, cirurgia general, consell genètic...) segons pautes de seguiment consensuades. Això permet seguir amb el treball multidisciplinar ja iniciat a la unitat funcional de ginecologia oncològica. Sovint com a conseqüència dels tractaments oncològics rebuts, existeixen seqüeles i toxicitats residuals que poden fer necessària la col·laboració de diferents especialistes – psicooncologia, fisioteràpia. Per aquells casos on existeixi seqüela en forma de disfunció sexual, disposem d’una consulta d’infermeria específica per al seu maneig i tractament.

- A la consulta d’Alt Risc Oncològic (ARON) es controlen pacients amb elevat risc oncològic: pacients amb una mutació genètica patogènica que predisposa al càncer ginecològic o pacients sense mutació però que precisen seguiment intensiu per la seva història familiar.

La consulta d’alt risc oncològic funciona de manera coordinada amb la consulta de consell genètic formada per professionals de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per tal d’assessorar sobre el risc individual, proposar cirurgies reductores de risc en els casos que es troben indicades, i realitzar el seguiment, tractament preventiu o consell reproductiu que precisi cada cas.

La consulta d’alt risc oncològic conjuntament amb la unitat de consell genètic, és la consulta de referència per a totes les pacients diagnosticades d’una mutació genètica patogènica de la província de Girona.
Amb periodicitat mensual es convoca el comitè d’alt risc oncològic format per diferents professionals – ginecòlegs oncòlegs, oncòlegs mèdics especialistes en consell genètic, genetistes, biòlegs, infermeria – per a la discussió d’aquells casos que així ho requereixin.

Cirurgia

La unitat ofereix tots els tractaments quirúrgics necessaris per al tractament del càncer ginecològic. Es disposa de diverses sessions quirúrgiques setmanals. Una de les sessions quirúrgiques dedicada exclusivament a la cirurgia robòtica mínimament invasiva amb el robot Da Vinci XI que s’ofereix en tots aquells casos on s’ha demostrat que aquest abordatge és superior a altres com la laparoscòpia o la cirurgia oberta.

La unitat disposa dels recursos per oferir la tècnica de detecció de gangli sentinella en càncer ginecològic en aquells casos on està indicat. Aquesta tècnica ens aporta informació sobre el tumor i la seva extensió i ens permet decidir si una cirurgia més conservadora és suficient o cal una intervenció més agressiva. Per a la detecció del gangli sentinella s’usen diversos traçadors segons el cas i tipus de tumor. En aquells casos que així estigui indicat, es disposa d’una estreta col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear per tal de coordinar les puncions, l’adquisició d’imatges (limfogammagrafia i SPECT-TC) i la intervenció quirúrgica on s’ha de realitzar la seva identificació mitjançant gammasonda i la seva exèresi selectiva. Addicionalment, el software de l’òptica de la torre robòtica incorporada al 2018 permet la utilització de traçadors fluorescents (verd d’indocianina. ICG) per realitzar-ne la detecció en aquells casos que així s’indiqui.

La unitat col·labora estretament amb diversos serveis per al tractament quirúrgic d’aquells casos que requereixin d’un abordatge multidisciplinar.

a. Servei de Cirurgia Plàstica proporciona suport en procediments de reconstrucció immediata post cirurgia vulvar extensa o després de procediments exanteratius.

b. Servei de Medicina Nuclear: Per a la biòpsia de gangli sentinella en els casos que estigui indicat, un dels traçadors que s’utilitza és la tècnica radio-guiada amb radiotraçadors, fet que determina un alt nivell de coordinació amb el Servei de Medicina Nuclear.

c. Servei de Cirurgia General: proporciona suport en procediments de citorreducció tumoral peritoneal amb cirurgies multiviscerals en casos de neoplàsia d’ovari avançada. La majoria de neoplàsies d’ovari es diagnostiquen inicialment en forma d’estadi avançat amb presència d’implants en diverses regions de l’abdomen – intestí, superfície hepàtica, superfície esplènica, diafragma... La cirurgia de citorreducció és un procediment quirúrgic per a tractar el càncer d’origen ginecològic (principalment ovari, trompa, peritoneal primari, però també endometri...) quan el tumor s’ha extès al peritoneu i/o a altres òrgans abdominals. La cirurgia de citorreducció consisteix en extirpar mitjançant cirurgia la major quantitat possible de teixit maligne, la qual cosa inclou tots els implants tumorals que per la seva mida resultin visibles. Per a tal fi, es realitzen tots els procediments quirúrgics que es considerin necessaris per a l’extirpació complerta de la malaltia – reseccions intestinals, resecció diafragmàtica, esplenectomia, limfadenectomia, colecistectomia... Per aquest motiu, es requereix un equip quirúrgic multidisciplinar amb capacitat de realitzar els procediments que siguin necessaris en cada cas.

Els professionals de la unitat també realitzen el control postoperatori de les pacients intervingudes durant la seva estada a la planta hospitalària. Així mateix, també s’encarreguen de realitzar el control d’aquelles pacients que ingressen per algun tipus de complicació secundària al seu càncer ginecològic o que precisin ingrés per estudi diagnòstic.

Cartera de serveis de la Unitat de Ginecologia Oncològica:

La Cartera de Serveis inclou el diagnòstic, tractament i seguiment de tot l’espectre de neoplàsies malignes d’origen ginecològic exclosa la patologia mamària. Disposa dels recursos per oferir la totalitat de tècniques diagnòstiques, tractaments quirúrgics, mèdics i radioteràpics establerts per una atenció complerta, integral i especialitzada dels següents tumors:

- Càncer de cèrvix.
- Càncer d’endometri.
- Altres càncers uterins.
- Càncer de vagina.
- Càncer de vulva.
- Càncer d’ovari/trompa/peritoneal primari estadis inicials.
- Càncer d’ovari/trompa/peritoneal primari estadis avançats.

La Unitat de Ginecologia Oncològica és la unitat de referència per al tractament del càncer d’ovari/trompa/peritoneal primari de tota la província de Girona. El càncer d’ovari és un càncer de baixa freqüència que es presenta sovint amb un estadi avançat. Un percentatge elevat de casos són tributaris de cirurgia de màxim esforç o cirurgia de citorreducció òptima per tal d’extirpar la malaltia, cirurgia que precisa d’elevats recursos humans i materials. Existeixen recomanacions internacionals que mostren la rellevància de l’expertesa en el tractament d’aquest tipus de tumor i justifiquen la seva concentració en centres de referència com l’Hospital Universitari Dr Josep Trueta.

La Unitat, en la seva consulta d’ARON, és la unitat de referència per al seguiment de les pacients amb mutació patogènica coneguda que predisposa al càncer ginecològic de tota la província de Girona.

Hospital