Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

El programa PADES s’inclou dins el programa “VIDA ALS ANYS”, que depèn del departament de Sanitat i del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. La presidència de la Generalitat, en l’Ordre del 15 de maig de 1991, enumera i defineix les activitats incloses en l’àmbit de l’assistència sociosanitària. En la definició de cada activitat, i pel que fa als equips de suport a l’Atenció Primària (PADES), diu: “Als efectes d’aquesta Ordre, els equips de suport a l’atenció primària tenen com a objectiu promoure la qualitat de l’atenció a domicili dels usuaris amb més necessitats, per mitjà de l’atenció continuada en el si de la comunitat, el suport als professionals de l’atenció primària i a les unitats bàsiques d’assistència social i la connexió de recursos sanitaris i socials del sector sanitari”.  

El Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) és un servei sociosanitari d’atenció domiciliària i de suport a l’atenció primària qualificat en l’atenció a les persones grans amb malaltia, pacients crònics amb dependència i descompensats i malalts terminals del sector sanitari que no requereixen la prestació d’activitats substitutòries de la llar. Aquest servei desenvolupa un treball de col•laboració mútua amb els professionals sanitaris d’atenció primària i hospitalària i els professionals socials. En qualsevol cas, la seva intervenció ha de ser una actuació temporal, en funció de l’acompliment dels objectius consensuats amb els professionals d’atenció primària, últims responsables del pacient.

Objectiu General

Donar respostes, en el domicili, a les necessitats d’atenció pal•liativa del pacient i el seu entorn sociofamiliar, afavorint les màximes condicions d’autonomia i confort.

Objectius Específics

 • Donar suport als professionals d’assistència primària i a les unitats bàsiques d’assistència social primària.
 • Conèixer, connectar i proporcionar els recursos sociosanitaris.
 • Conèixer l’entorn sociofamiliar per tal de permetre l’atenció en el si de la comunitat.
 • Determinar les capacitats i els coneixements del cuidador principal.
 • Capacitar a la família per atendre el malalt en el seu entorn.
 • Implicar a la família en els processos de cura.
 • Controlar la simptomatologia que sovint distorsiona la convivència familiar.
 • Coordinar altres professionals assistencials i serveis: Unitat de Cures Pal•liatives (UCP), Centres sociosanitari, etc.

Funcions

 • Valoració integral i atenció sociosanitaria a domicili al malalt geriàtric pluripatològic descompensat i malalt pal•liatiu avançat.
 • Disseny i execució d’un pla d’atenció personalitzat i continuat.
 • Suport i assessorament als altres professionals mitjançant consultes, sessions i elaboració de protocols.
 • Valoració integral i interdisciplinar a domicili per tramitació de recursos sociosanitari. Coordinació amb altres professionals assistencials: Unitat de Cures Pal•liatives (UCP), Infermeres Gestores de Casos, CSS,  Hospitals de dia, Centres de dia, altres PADES, etc.
 • Docència a altres professionals i cuidadors informals.
 • Recerca.

Criteris d’inclusió

 • Pacients amb necessitats pal•liatives que té un pronòstic de vida limitada:
 • Persones amb malaltia oncològica
 • Persones amb malaltia no oncològica:
 • Afectats d’insuficiència orgànica crònica avançada (IOCA).
 • Geriàtrics pluripatològics.
 • Afectats de malalties neurodegeneratives (MND).
 • Sida.
 • Pacients residents dintre del nostre àmbit territorial d’intervenció.

Criteris d’exclusió

 • Que no reuneixi els criteris d’inclusió anteriorment descrits.
 • Que el malalt només presenti problemàtica social, sense requeriments d’assistència sanitària.
 • Pacient no resident en la zona del nostre àmbit d’intervenció.

Àmbit territorial

Les 9 ABS existents a les comarques del Gironès i Pla de l’Estany:

 • Les 4 ABS de Girona: Santa Clara; Can Gibert del Pla; Girona Montilivi/Vilaroja i Taialà.
 • Sarrià de Ter.
 • Banyoles.
 • Celrà.
 • Salt.
 • Cassà de la Selva.
Hospital