Atenció pal·liativa al malalt terminal

Les cures pal·liatives són el tipus d’atenció o tractament que s’ofereix a les persones que s troben al final de la vida. L’ objectiu és millorar, tant com sigui possible, la qualitat de vida de la persona malalta i de seu entorn cuidador, mitigar el patiment (físic i emocional) associat a la mort i oferir la màxima ajuda possible a la persona malalta per morir bé.

Es parla de l’etapa final de la vida quan la persona té una malaltia progressiva avançada, incurable, sense possibilitats raonables de resposta al tractament curatiu i té un pronòstic de vida limitat. També es diu que es troba en situació o fase terminal.

En aquest fase de la malaltia, freqüentment, la persona pot presentar diferents símptomes i molèsties, canviants i de caràcter intens, com per exemple, el dolor. També es pot presentar un fort impacte emocional en el pacient, la seva família i l’entorn cuidador. Donar resposta a totes aquestes necessitats que presenta la persona i la seva família és l’objectiu de les cures pal·liatives.

Per aconseguir oferir una atenció de qualitat és necessari que els diferents professionals de l'equip facin una valoració de la persona i del seu entorn cuidador, a partir de la qual es definirà el pla d’atenció individualitzat. Aquest pla inclourà l’actuació a la persona malalta i a la seva família, tot respectant la seva voluntat, les seves prioritats i els valors i creences que pugui tenir.

Les cures pal·liatives són un dret que tenen les persones que pateixen una malaltia crònica progressiva en l'etapa més avançada i terminal. També hi tenen dret els seus familiars, les persones que les cuiden i les del seu entorn. Es considera que tothom hauria de poder estar ben assistit en el procés de morir.

Els equips que fan aquest tipus d’atenció són el PADES (Programa d'Atenció Domiciliària, Equip de Suport)  que és un recurs sociosanitari d’àmbit domiciliari, que dóna suport a l’Atenció Primària en situacions de:

 • Malaltia geriàtrica i/o crònica que s’hagi descompensat.
 • Malaltia en fase de convalescència que requereixi de supervisió sanitària especialitzada.
 • Malaltia pal·liativa que s’assumeixi a la pròpia llar.
 • Malaltia que presenti complexitat terapèutica controlable domiciliàriament.

Aquest recurs està format per equips interdisciplinaris especialitzats formats per un metge i una  infermera. L’equip vetlla perquè el pacient rebi en tot moment l’assistència que li cal en el lloc adequat.

Les principals funcions del PADES són:

 • Identificar, valorar i abordar les necessitats de les persones de manera integral amb visió multidimensional.
 • Oferir una atenció individual i personalitzada a nivell mèdic, infermer , social i emocional.
 • Treballar de manera coordinada amb serveis socials, atenció primària, centres sociosanitaris i hospitals d’ aguts, per identificar les necessitats de les persones.
 • Fer un seguiment de l’ estat del malalt amb l’ elaboració d’ un Pla Terapèutic  i establir un calendari de visites programades en funció dels objectius establerts per cada pacient.
 • Orientar i assessorar al malalt i familiars, respectant els seus valors i preferències, actuant amb ètica professional.
 • Ensenyar als familiars i persones que atenen el malalt tècniques i pautes d’actuació que facilitin la cura de la persona proporcionant seguretat ,
 • Resoldre als familiars i persones que atenen el malalt dubtes i angoixes que els sorgeixen en relació a la malaltia.
 • Donar suport emocional al malalt i al seu entorn.
 • Facilitar i conduir l’ elaboració del dol  al llarg de la intervenció, quan aquest ho requereix.

 

 

Primaria