L’Institut Català de la Salut impulsa un pla per donar més protagonisme als professionals dins l’organització

La gestió de les persones és un objectiu estratègic de l’Institut Català de la Salut (ICS). Per això, l’empresa pública més gran de Catalunya posarà en funcionament al llarg dels propers dos anys un nou pla per promoure el protagonisme dels professionals dins l’organització. L’objectiu és identificar i potenciar el talent dels professionals i, alhora, incrementar el seu grau de motivació i de compromís amb la institució.

Un element fonamental d’aquest projecte és la implementació progressiva de la cultura de l’avaluació i del treball per processos com a eines de millora contínua i de satisfacció dels usuaris i dels professionals. Es tracta de fer un plantejament diferent en les dinàmiques organitzatives per tal que hi predominin l’enfocament d’equip i l’autogestió, i on la planificació, l’execució i el control dels processos s’integrin tan a prop com sigui possible de l’usuari.

Per aconseguir-ho, caldrà actuar en tres dimensions: repensar l’estructura organitzativa existent per tal de poder donar resposta a la realitat actual dels centres, implantar sistemes de gestió per competències vinculats a resultats i sistemes que permetin detectar el potencial dels professionals, i dotar la institució de nous sistemes d’informació i de comunicació que permetin la gestió integral de la persona i la compartició del coneixement.

Projectes per a l’any 2015

En concret, els projectes que s’ha començat a gestar durant el 2014 i que es duran a terme aquest any 2015 seran els següents:

    Valoració i redefinició de les estructures organitzatives actuals. Per aquest motiu es revisarà l’Ordre de 1985, ja revisada l’any 1992, que defineix l’estructura organitzativa dels hospitals i de l’atenció primària, per adequar-la a la realitat de l’any 2015. També es revisarà l’Ordre de 2006, que regula les gerències territorials, i es valorarà la idoneïtat de l’actual sistema de reconeixement igualitari que perceben tots els comandaments de l’organització.

    Identificació i descripció dels llocs clau dins l’organització. Per això es definirà un mapa organitzatiu de llocs estratègics i d’alt impacte dins de l’ICS en aspectes de gestió assistencial, clínica i organitzativa.

    Implantació de la gestió per competències en les diferents etapes de la gestió de persones, tant en la selecció i la promoció interna, com en la formació, la compensació i la carrera professional.

    Impuls a un programa de desenvolupament de coneixements i competències relacionats amb el lideratge i la gestió, adreçat als directius i comandaments.

    Implantació d’un sistema formal de gestió de les persones i del coneixement. Es revisaran els actuals sistemes d’informació que tenen relació amb la gestió de les persones amb l’objectiu d’orientar-los no tant al control sinó a la gestió del professional com a client intern. També es vol incidir en la cerca de sistemes de gestió del coneixement que facilitin la integració de les diferents aplicacions, l’accessibilitat dels professionals, la participació i la compartició d’informació.

Tot plegat es durà a terme amb la participació dels equips directius i els professionals de tot el territori.

ICSGIRONA
Divendres, 16 Gener 2015