Professionals de l’ICS i l’IAS proposen 115 accions per millorar l’hospitalització, l’atenció als crònics i el procés quirúrgic en el marc del Projecte CIMS

presentació als professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut Català de la Salut a Girona dels resultats de la tasca dels grups de processos verticals del Projecte CIMS

Avui ha tingut lloc la presentació als professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut Català de la Salut a Girona dels resultats de la tasca dels grups de processos verticals del Projecte CIMS, corresponents a l’atenció al malalt crònic, l’hospitalització i el bloc quirúrgic. Durant els darrers mesos un centenar de professionals de les dues institucions han treballat per a definir cada procés i determinar, de forma consensuada, accions de millora en cada camp. En total s’han presentat 115 accions, repartides entre els tres processos, amb l’objectiu de la millora contínua i la certesa de poder avaluar l’impacte d’aquestes mesures, que a partir d’avui ja formen part del Pla Estratègic CIMS 2013-2015 i algunes de les quals es començaran a implementar aquest mateix mes d’octubre.

Abordatge dels pacients crònics
El grup que treballava aquest camp, format per professionals de les dues institucions dels àmbits d’atenció primària, hospitalària i sociosanitària, ha proposat accions concretes de com abordar el tractament dels pacients crònics, amb l’objectiu d’evitar ingressos innecessaris i consultes urgents. D’entre les propostes destaca el desplegament, ja iniciat, d’un registre únic i accessible a tot els sistema, dels pacients crònics complexos i amb malaltia crònica avançada. També s’ha destacat la necessitat de fer una valoració integral en l’hospitalització convencional, amb un especial esment a evitar iatrogènia i la presentació de síndromes geriàtriques com a conseqüència del mateix ingrés hospitalari.
D’altra banda, la coordinació entre els diferents nivells assistencials és clau per obtenir bons resultats en aquest grup de població, donat que són molts els professionals que intervenen en la seva cura. En aquest sentit, la gestió de casos, que ja s’està portant a terme amb molts bons resultats, ha de sevir com a model de seguiment al pacient crònic.
Una altra acció que hauria de tenir resultats a curt termini és la unitat de subaguts situada a l’IAS i que podrà substituir ingressos convencionals per ingressos en un règim intermedi entre el de convalescència (socio-sanitari) i els de l’hospital d’aguts.

Procés d’hospitalització
Per aquest procés es van crear dos grups de treball independents per a l’ICS i l’IAS, de manera que algunes de les propostes que avui s’han presentat són específiques per a l’Hospital Dr. Josep Trueta o per al Santa Caterina.
Aquest grup de millora ha centrat el seu treball en homogeneïtzar els sistemes de treball i reordenar les funcions de professionals i usuaris per tal que l’activitat assistencial es dugui a terme de la manera més fluida possible. Per això s’ha revisat tot el procés, des de l’ingrés, diagnòstic, tractament i alta mèdica, cobrint tots els requeriments relacionats amb els problemes de salut, buscant optimitzar els recursos materials i humans i fent que l’estada a l’hospital sigui la mínima i amb la màxima eficiència i qualitat.
Al mateix temps, per garantir la millor acollida a la planta d’ingrés es reforçarà la informació que es dóna al pacient i als seus familiars en el moment de l’arribada i s’implementarà un circuit de revisió per garantir la comprensió d’una informació completa i actualitzada.
Pel que fa a les altes mèdiques, aquestes seran comunicades amb més precisió horària a farmàcia, cuina i servei d’ambulàncies, per evitar duplicitats que en ocasions es produeixen. En aquest sentit, un major ajustament de les altes permetrà també una millor coordinació en el canvi de llits i la neteja dels considerats prioritaris.
Com en els altres processos, es treballarà per a mesurar els resultats d’aquestes propostes amb la finalitat de millorar-les contínuament i dur a terme els canvis necessaris per aconseguir el valor afegit més elevat possible en quant a rendibilitat i satisfacció del pacient.

Bloc quirúrgic
Com en el procés de l’hospitalització, han estat dos els grups que han treballat el procés del bloc quirúrgic, un per a buscar punts de millora a l’Hospital Doctor Josep Trueta i l’altre per al Santa Caterina. Ambdós grups de treball has analitzat en profunditat els procediments quirúrgics actuals per donar un entorn de qualitat en tota l’atenció quirúrgica i fer-la de forma segura, integral i sostenible, que permeti resultats excel·lents, optimitzant recursos tenint en compte la calidesa humana i la qualitat de la informació que es proporciona al pacient i als seus familiars.
S’ha decidit revisar el circuit de medicació postoperatori i es crear la taula de programació quirúrgica a cada un dels hospitals, amb l’objectiu de rendibilitzar al màxim les hores de quiròfan, els recursos humans i materials i la qualitat assistencial de tot el procés.
Un altre dels reptes és la creació a l’Hospital Santa Caterina de la Unitat de Dolor Agut, per millorar l’analgèsia després de la intervenció, oferint el màxim confort al pacient i avançar cap al concepte d’Hospital sense dolor. Per això s’incorporarà com a constant vital l’Escala Visual Analògica, que permet mesurar la intensitat del dolor que descriu el pacient.
Pel que fa al Trueta, es vol garantir encara més la seguretat del pacient i amb aquest objectiu s’implantaran accions concretes. També es vol harmonitzar el circuit de la informació que es dóna al pacient i als seus familiars. La presentació dels resultats d’aquests tres processos dóna pas als que s’iniciaran aquest mateix dimecres i que abordaran l’atenció al pacient crític, l’atenció urgent i alternatives a l’hospitalització (hospitals de dia i els gabinets),tant de l’Hospital Dr. Josep Trueta com del Santa Caterina. Fins ara ja s’han presentat un total de 86 accions de millora que tenen a veure amb qüestions tant de l’àmbit assistencial, laboral, de comunicació, de docència i de recerca, que s’estan començant a implantar.

ICSGIRONA
Dilluns, 14 Octubre 2013