La Regió Sanitària Girona va validar el 2018 un total de 735.411 prescripcions farmacèutiques, un 7,6 % més que el 2017

Presentació de la 1a Jornada de Validació Sanitària

L’any 2018 les receptes que van requerir validació van suposar el 23 % de la despesa farmacèutica del CatSalut a tota la demarcació

Un centenar de professionals han participat avui en la 1a Jornada de Validació Sanitària organitzada per la Direcció d’Atenció Primària de l’ICS a Girona i de l’IAS i el CatSalut

Un total de 1.689 productes requereixen validació sanitària; és a dir, són medicaments o productes sanitaris prescrits per un especialista que han de ser prèviament autoritzats per un validador del centre on pertany el professional que els ha receptat. El procediment de validació del medicament es du a terme en un termini màxim de 48 hores. Una vegada validat, el tractament es pot anar a recollir a la farmàcia. A la Regió Sanitària Girona, l’any 2018 es van validar una suma de 735.411 prescripcions, per a un total de 88.568 pacients.

Un 15 % del total de productes que hi ha al Catàleg de prestacions farmacèutiques del CatSalut poden necessitar validació prèvia a la dispensació.  D’aquests 1.689 productes, hi ha 1.037 medicaments que s’han de validar sempre. L’obligatorietat de la validació pot ser deguda a diversos motius, com ara el fet d’anar lligats a uns determinats diagnòstics hospitalaris, de necessitar un control mèdic especial o de tenir un finançament vinculat a unes determinades indicacions. Finalment, també hi ha un grup de productes (un total de 824), que han de ser validats en el cas que el pacient sigui major de 75 anys.  

La gran majoria dels productes que s’han de validar són medicaments, (concretament el 74 %); però també hi ha els que s’engloben sota el genèric d’efectes i accessoris (el 18,4 %), com ara els absorbents d’incontinència urinària (bolquers) o sondes, i els productes dietoterapèutics (el 7,6 % restant), com són els preparats nutricionals, llets artificials per a infants amb intoleràncies...

A la Regió Sanitària Girona, les validacions han anat en augment any rere any. En relació amb l’any 2017, les validacions van créixer un 7,58 %. Si analitzem el creixement més a llarg termini, observem que en els darrers sis anys les prescripcions validades han crescut un 30 %, mentre que el nombre de pacients ha augmentat un 22 %.

El creixement entre 2017 i 2018 s’ha experimentat en tots els tipus de productes que requereixen validació, malgrat que els medicaments per a determinades indicacions són els que han registrat l’augment més alt, d’un 35 %. 

L’any 2018, a la Regió Sanitària de Girona, un total de 962.786 usuaris van consumir 14.059.337 envasos de productes, amb un cost per al sistema de salut de més de 151,5 M€. Pel que fa a les validacions, 88.568 usuaris van haver de validar un total de 735.411 envasos ―cosa que comporta una despesa de poc més de 35 M€. Per tant, les receptes validades van suposar un 5,23 % del total de receptes prescrites i aquestes van suposar el 23,11 % del cost de la despesa de farmàcia amb recepta. Cal posar en relleu que la gran majoria de receptes que es validen són d’un import que està molt per sobre de la mitjana.

Jornada de validació

La validació sanitària ha estat avui l’eix central de la Jornada que ha acollit més d’un centenar de professionals sanitaris a l’Auditori Josep Irla de Girona, i que ha estat organitzada per la Direcció d’Atenció Primària de l’IAS i de l’ICS a Girona i el CatSalut. L’objectiu de la Jornada era, d’una banda, donar eines per a la correcta gestió dels medicaments que requereixen validació i, de l’altra, aprendre habilitats de comunicació que facilitin la relació interprofessional en la validació.

Ponència a la 1ª Jornada de Validació Sanitària  Assistents a la 1ª Jornada de Validació Sanitària

Presentació de la 1ª Jornada de Validació Sanitària  Taula amb ponents a la 1ª Jornada de Validació Sanitària

 

ICSGIRONA
Dijous, 28 Novembre 2019

Tags: