Més de 660 malalts han participat en els grups de Pacient Expert Catalunya a l’ICS i l’IAS en 9 anys

Foto de pacients durant el Programa Pacient Expert Catalunya (PPE-CAT)

El programa incrementa el grau d’autocura i millora la seva qualitat de vida

Fa nou anys que es va posar en marxa el Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-CAT) a la Regió Sanitària de Girona, i durant aquest temps 663 malalts han participat en els més de 50 grups de diferents patologies que s’han creat al llarg del territori. El programa, implantat en els equips d’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS, té com a finalitat millorar la comprensió dels pacients en relació amb la malaltia crònica que pateixen, mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del pacient expert (format especialment per dur a terme aquesta tasca) amb la resta de companys que participen en cada grup, a més de promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial. Aquest projecte se situa en el marc de la transició progressiva des d’una educació sanitària molt dependent del professional, i amb un cert caràcter paternalista, cap a una altra en què el pacient és més autònom i participa activament en la seva autocura.

 

En el transcurs d’aquests anys s’han creat grups de diferents patologies a més d’una trentena de municipis, amb pacients que reben tractament anticoagulant oral, que pateixen insuficiència cardíaca, diabetis i malaltia pulmonar obstructiva crònica. També s’han organitzat grups de deshabituació tabàquica i un de Cuidador Expert.

Estratègies i recursos per al cuidador de malalts crònics

Roses ha estat l’escenari de la prova pilot del Programa Cuidador Expert Catalunya (PCE-CAT), una variant del PPE-CAT que s’adreça als cuidadors de persones amb malalties cròniques. El seu objectiu és donar suport i resposta a les persones que en cuiden d'altres i que pel problema de salut que pateixen no es poden valdre per si mateixes o necessiten l'ajuda d'un cuidador, com és el cas de persones amb malalties cròniques complexes, demències, trastorns mentals severs o inafants amb una malaltia crònica. Al llarg de les diferents sessions s’han posat en comú els coneixements i les experiències del cuidador expert amb la resta de cuidadors, per promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb la persona que cuiden.

Increment del grau d’autocura

Un dels principals objectius que s’han assolit amb la implantació del PPE-CAT és l’increment del grau d’autocura dels participants, que ha millorat notablement i això facilita una major qualitat de vida sobre la malaltia crònica que pateixen. Les sessions els ajuden a prendre consciència del que els passa i els dota d’un rol més actiu i de corresponsabilitat, ja que es treballa de forma activa i compartida amb els professionals en la presa de decisions sobre la seva malaltia.

En aquestes sessions és el pacient expert qui pren el protagonisme i transmet coneixements a d’altres persones que pateixen la seva mateixa malaltia crònica, amb l’objectiu de millorar la comprensió de la malaltia, promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb el problema de salut. Els resultats del PPE-CAT demostren que, responsabilitzant-se de la pròpia malaltia i autocuidant-se, els pacients augmenten la implicació i satisfacció amb el seu procés. També els serveix per identificar els símptomes, responent davant d’ells, i per adquirir eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.

Un canvi en la manera d’entendre la malaltia

Aquest programa va néixer amb la finalitat d’avançar en la millora de la gestió i l’abordatge de les persones amb malalties cròniques. El PPE-CAT facilita que les persones amb problemes de salut siguin copartícips i corresponsables de la gestió del seu procés assistencial. Es basa en un programa comunitari d’aprenentatge entre iguals liderat pel pacient expert, format específicament pel personal sanitari. Els professionals sanitaris que hi participen exerceixen d’observadors durant les sessions del grup i tenen un paper cabdal com a suport i acompanyament al pacient expert, així com en l’abans de la implantació, seguiment i avaluació posterior del grup. Tots tenen la clau de l’èxit. D’aquesta manera, els pacients aconsegueixen millorar la comprensió de la malaltia crònica, mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del pacient expert amb la resta de pacients, promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial.

 

ICSGIRONA
Dimecres, 2 Agost 2017