Carta de drets i deures dels pacients ICS Girona

Per elaborar la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, el Departament de Salut es va fonamentar en el marc legal català, espanyol i en declaracions internacionals.

Els drets i deures dels ciutadans usuaris del sistema sanitari tenen el seu fonament en l’article 43 de la Constitució, que reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i els serveis necessaris. També s’hi preveu que la llei establirà els drets i deures de tothom.

En el desenvolupament d’aquesta previsió, l’article 10 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat (BOE núm. 102, de 29 d’abril), estableix els drets dels ciutadans en relació amb les diferents administracions públiques sanitàries; així mateix, determina d’entre els referits drets els que poden i han de ser exercitats en relació als serveis sanitaris privats, tot respectant el seu peculiar règim econòmic.

Pel que fa als deures, l’article 11 de la Llei esmentada estableix les obligacions dels ciutadans, en relació amb les institucions i els organismes del sistema sanitari.

En la Carta de drets i deures dels ciutadans també hi ha altres antecedents jurídics, com la Declaració universal dels drets humans, de 1948, la Declaració per a la promoció dels drets dels pacients a Europa, de 1994, i el Conveni sobre biomedicina i drets humans del Consell d’Europa, per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà, respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina, de 1997. També pren com a referent la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, publicada en el DOCE 18.12.2000, sèrie C núm. 364/1.

Accediu a la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària

ICSGirona