Sol·licitar una Targeta Sanitària Individual

La Targeta Sanitària Individual

És el document que us identifica i acredita com a assegurats del CatSalut, és la vostra clau d'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.  Hi tenen dret:

 • Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que tinguin dret a l'assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut (encara que ja no treballin).
 • Les persones empadronades que no tenen accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d'una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut
 • Les persones provinents d'estats que no són membres de la UE que estiguin empadronades.
 • Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que treballen fora de l'Estat espanyol, de la UE, del Espai Econòmic Europeu i els seus beneficiaris.
 • Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya membres de congregacions religioses.
 • Les persones empadronades afiliades a MUFACE, MUGEJU i ISFAS que opten a rebre assistència a la xarxa pública.
 • Les persones que pertanyen a col·lectius en situació de risc d'exclusió social amb independència que estiguin o no empadronades.
 • Els menors d'edat desemparats (sense representant legal) estiguin o no empadronats.

En el cas que pertanyi a qualsevol dels col·lectius descrits anteriorment i vulgui rebre la TSI s'ha d'adreçar al Centre d'Atenció Primària més proper al seu domicili per tal de sol·licitar-la.

Targeta sanitària individual en braille

També hi ha la targeta sanitària individual en braille, per a les persones cegues o amb deficiències visuals greus. La TSI en braille té la mateixa funció i conté les mateixes dades que la targeta convencional, però inclou, a més, en el sistema Braille, les dades corresponents al codi d'identificació personal a la part central de l'anvers de la targeta i les sigles TSI, al cantó inferior dret.

Aquesta targeta es pot demanar presencialment en el vostre centre d'atenció primària, per telèfon a Sanitat Respon 061, o per Internet emplenant el formulari de sol·licitud del web del CatSalut

Targeta CUIDA’M

La targeta Cuida'm identifica aquelles persones que necessiten actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

La nova targeta no atorga cap dret addicional però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

Qui pot sol·licitar la Cuida'm

Poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

 • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat).
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l'espectre autista.
 • Dany cerebral

La sol·licitud de la nova targeta l'ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o del seu representant o tutor. Més informació.

ICSGirona