Rehabilitació

Servei Assistencial

Presentació

L’any 2009 es va constituir la Direcció Clínica Territorial de Rehabilitació, amb  els objectius de millorar l’assistència, la coordinació  i la continuïtat entre els nivells assistencials.

La rehabilitació és el conjunt d’intervencions educatives, preventives, terapèutiques i de valoració, realitzades de manera coordinada pels diferents professionals que configuren un equip multidisciplinari, limitades en el temps i orientades per objectius a llarg i curt termini, per assolir la màxima capacitat  funcional possible i facilitar la independència i la reintegració a l’entorn familiar, social i laboral.

La Rehabilitació avui dia, anomenada oficialment Medicina Física i Rehabilitació, és una especialitat que ha evolucionat molt els darrers anys. La nostra Direcció clínica s’adapta a aquests canvis amb un model assistencial basat en:
 
•    Intervenció multidisciplinària i integral
•    Metodologia basada amb objectius i valoració de resultats.
•    Intervencions amb bases fisiològiques científicament validades.
•    Paper actiu del pacient i el seu entorn, en el procés de rehabilitació.
•    Model de rehabilitació hospitalària horitzontal.
•    Utilització de tècniques de rehabilitació intervencionista.
•    Model d’atenció biopsicosocial.
 

Àmbit: 

Hospital