Cartera de serveis de l'Atenció Primària

L’Atenció Primària és el nivell inicial, basic i central d’atenció, que garanteix l’accessibilitat, globalitat i continuïtat de l’atenció al llarg de tota la vida de les persones, actuant com a gestor i coordinador de casos i reguladors de fluxos. L’oferta de serveis d’Atenció Primària comprèn serveis cap a les persones, famílies i grups socials, de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, manteniment i recuperació de la salut, rehabilitació i cures pal·liatives, així com activitats que permetin desenvolupar les anteriors, englobant activitats de docència i formació, investigació, gestió de l’atenció i cooperació entre nivells i intersectorial, que garanteixen la consecució dels objectius d’equitat, efectivitat, eficiència i viabilitat del sistema en un marc de qualitat.

Programes específics

 • ASSIR
 • Programa d'Atenció Domiciliària, Equip de Suport (PADES) Girona
 • Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA)
 • Programes comunitaris:
  • Anem  a caminar
  • Pacient expert
  • Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)
  • Prevenció i control del tabaquisme
Primaria