Els professionals d’atenció primària han fet més de 20.000 visites domiciliàries el darrer mes i mig, i 35.000 trucades de control a pacients amb COVID-19

Professionals de primària fent PCR a una pacient en una residència

Els equips i els centres s’han reorganitzat per adaptar-se a la pandèmia i des de l’1 de març s’han fet més de mig milió de visites

Els equips d’atenció primària (EAP) de l’Institut Català de la Salut a Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària han realitzat més de 20.000 visites a domicili des de l’1 de març. És una xifra que duplica la mitjana d’atencions domiciliàries que es feia abans de la pandèmia de la COVID-19, i que il·lustra l’adaptació que han fet els professionals dels EAP per fer front a les noves necessitats generades que recomanen que els usuaris es quedin a casa en lloc de desplaçar-se al seu centre de salut.

Per aquest motiu, han incrementat molt les sortides als domicilis dels pacients i també les visites telefòniques que es fan des dels mateixos centres d’atenció primària, una fórmula que també s’ha reforçat amb més professionals que atenen dubtes sobre l’estat de salut, la medicació o el seguiment de malalties cròniques dels pacients.

Pel que fa al seguiment específic de la COVID-19 en pacients amb simptomatologia lleu i que fan la quarantena a casa seva, s’han fet més de 35.000 trucades de control.

L'increment d'activitat domiciliària s'ha produït tant a les zones urbanes com a zones rurals de les diferents àrees bàsiques de salut. S’han arribat a fer fins a 1.100 visites en un sol dia, tot i que la mitjana des que va començar l’episodi de COVID-19 seria d’unes 420 diàries. D’aquestes, un 75 % les duen a terme professionals d’infermeria i un 25 %, professionals de medicina.

A més a més els centres d’atenció primària han continuat atenent tant les visites urgents per altres motius com aquelles visites programades no ajornables de la població adulta, de la població infantil i de l’ASSIR. La suma de totes les atencions que s’han fet entre l’1 de març i el 17 d’abril, entre presencials (als centres i a domicili) i telefòniques, supera les 564.000 visites.

Una altra responsabilitat assumida també per l’atenció primària ha estat la posada en marxa d’un equip que fa extraccions de mostres per fer la prova de la COVID-19, tant a domicilis particulars com a centres residencials (geriàtrics, residències de persones discapacitades físiques i psíquiques, pisos tutelats) i al Centre Penitenciari Puig de les Basses.

 

Reestructuració d’agendes i circuits als centres

En el marc de la reestructuració de funcionament dels centres d’atenció primària, que ha obligat a crear agendes específiques de COVID-19, també s’han tancat una setantena de consultoris locals per atendre la demanda reduint al màxim la transmissió de la malaltia i, a la vegada, garantint la seguretat dels professionals. En aquest sentit, s’han fet formacions específiques en l’atenció a pacients amb símptomes sospitosos de COVID-19, tant des del vessant clínic com epidemiològic; s’han creat nous torns de treball i s’han dissenyat nous circuits de circulació d’usuaris als CAP, per separar els pacients amb simptomatologia de COVID-19 dels qui no en tenen.

Més enllà de les atencions telefòniques i les visites domiciliàries, tots els professionals de l’atenció primària s’han bolcat a fer front a les noves necessitats generades, en un esforç d’actualització constant per incorporar a les seves pràctiques els procediments i les guies, que han anat evolucionant per donar una millor resposta a la pandèmia.

L’impacte emocional generat per aquesta pandèmia, tant a professionals com a usuaris, també ha fet necessària la gestió d’un suport psicològic en l’àmbit de l’atenció primària, basat en l’equip de psicologia dels EAP del Mutuam i del Programa de suport de la Xarxa de Salut Mental de l’IAS.

 

Fent PCR a residències geriàtriques
Professionals de primària fent PCR a una pacient en una residència

 

Atenció telefònica d'agendes Covid al CAP Montilivi

Atenció telefònica d'agenda Covid al CAP Montilivi

 

Personal sanitari al CAP Roses

Atenció telefònica d'agenda Covid al CAP Roses

 

  Professionals del CAP Santa Clara surten a fer atenció domiciliària

Professionals del CAP Santa Clara surten a fer domicilis

PRIMARIA
Dilluns, 20 Abril 2020