Unitat de Patologia Mamaria

La Unitat de Patologia Mamaria (UPM), està dedicada al diagnòstic i tractament de la patologia de la mama i en especial al càncer de mama i treballa sota els requeriments i recomanacions de la EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) i del Parlament Europeu ( resolucions del 2003 i 2006), segons el qual recomana que el càncer de mama sigui diagnosticat i tractat en centres o unitats especialitzades i específicament dedicades a aquesta finalitat.

La UPM del nostre centre ha estat reconeguda per la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM) com Unitat de Patologia Mamaria Acreditada, des del 2013. 

La unitat té un caràcter multidisciplinar i està integrada per professionals sanitaris dels serveis de Cirurgia General, Ginecologia, Anatomia Patologia i Cirurgia Plàstica. També treballa en estreta col.laboració amb l’Institut Català d’Oncologia de Girona (ICO), amb Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica i Psico-Oncologia, i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) amb Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear.

La seva finalitat és proporcionar una assistència completa i de qualitat a les pacients amb càncer de mama, que inclou des del diagnòstic i tractament a la prevenció, detecció precoç, valoració de risc i suport psicològic. 

Els professionals que dediquen la seva activitat assistencial exclusivament a la Unitat de Patologia Mamària són:

 

 • Dr. Francesc Tuca Rodríguez (Coordinador de la Unitat. Servei de Cirurgia General)
 • Dra. Eva Artigau (Facultatiu especialista. Servei de Cirurgia General) 
 • Dr. Miguel Alonso Ruano  (Facultatiu especialista. Servei de Ginecologia i Obstetrícia)
 • Dra. Ester Vila Camps (Facultatiu especialista. Servei de Ginecologia i Obstetrícia). 

 

Consultes:

Les pacients de la nostra area sanitària poden accedir a la UPM per tres vies diferents:

   

 1. Circuit Standard: Pacients derivades des d’atenció primària per sospita de patologia benigna.
 1. Circuit de Diagnòstic Ràpid: Pacients derivades amb sospita clínica o risc d’associació a malignitat.
 1. Unitat Funcional de Patologia Mamària (UFPM): És l’entitat organitzativa de l’atenció oncològica multidisciplinària especialitzada. Integra tots els professionals involucrats en la presa de decisions sobre l’estratègia terapèutica i la seva aplicació basada en l’evidència científica i el coneixement expert. En aquest circuit accedeixen totes les pacients amb un diagnòstic confirmat de càncer mamari i son valorades i visitades al mateix dia i mateix espai físic per tots els professionals implicats ( cirurgians, cirurgians plàstics, oncòlegs mèdics i radioterapeutes, infermeria i radiodiagnòstic). Això permet planificar una estratègia terapèutica conjunta en una sola visita. La UFPM compta amb un ecògraf d’última generació i de monitors d’alta definició específics per la lectura de mamografies.

Per la Unitat funcional també podran accedir-hi pacients d’altres àrees sanitàries derivades per un motiu específic. La Unitat funcional de càncer de mama està coordinada pel Dr. Miguel Alonso del Servei de Ginecologia i Obstetrícia.

 

 

Cirurgia:

La UPM opera una mitja anual de 150 casos de càncer de mama  i uns 50 casos de patologia mamaria benigna. Dels casos de càncer, aproximadament un 80% son amb cirurgia conservadora (tumorectomia, quadrantectomia, oncoplastia) i un 20% amb mastectomia. En un 65-70% de les pacients mastectomitzades es realitza una técnica reconstructiva de la mama al mateix temps quirúrgic (reconstrucció immediata) reduïnt molt el possible impacte psicològic que comporta la mastectomia.

Radioterapia Intraoperatoria: Des de l’abril de 2019, en aquells casos amb indicació, es pot oferir la radioteràpia intraoperatòria, aplicada al mateix quiròfan i formant part de l’acte quirúrgic. Això permet completar la totalitat del tractament local en el curs de una sola intervenció. La tecnologia utilitzada ha esta el sistema Sistema Xoft Axxent/Accelerated Partial Breast Irradiation (APBI).

 

Atenció integral

La UPM inclou la totalitat de tècniques diagnòstiques, tractaments quirúrgics, mèdics i radioteràpics establerts per una atenció completa, integral i especialitzada:

 

 1. Tècniques de diagnòstic per imatge: Apart d’oferir les proves bàsiques de cribatge (mamografia, ecografia de mama i Ressonància Magnètica), el servei de diagnòstic per imatge també intervé en tècniques de radiologia intervencionista: biòpsia per-cutània, eco-dirigides, per estèreo-atàxia o RM, guia de la injecció de radiotraçadors per la detecció isotòpica de gangli sentinella i marcatge prequirúrgic (marcatge amb arpó o altres dispositius guiat per ecografia, estèreo- atàxia o RM). Un nou mamògraf dotat amb tecnologia de tomosíntesis i estèreo-atàxia ha estat instal·lat a l’Hospital el mes de juny de 2019. 
 1. Diagnòstic histo-patològic: L’equip d’Anatomia Patològica de la mama és responsable de l’estudi i diagnòstic histopatològic i immunohistoquímic de les mostres.
 1. Tractaments oncològics: Els serveis d’Oncologia Mèdica i de Radioteràpia de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) s’encarreguen de la instauració, supervisió i seguiment dels tractaments oncològics no quirúrgics.
 1. Col·laboracions:
  1. Servei de Cirurgia Plàstica proporciona suport  en procediments de reconstrucció immediata post-mastectomia i cirurgia oncoplàstia.
  2. Servei de Medicina Nuclear:  Per a la biòpsia de gangli sentinella s’utilitza la tècnica radio-guiada amb radiotraçadors, fet que determina un alt nivell de coordinació amb el Servei de Medicina Nuclear. El servei de mendicina nuclear també intervé en la resecció de lesiones mamàries no palpables guiades per radiotraçador, ja sigui de forma aïllada, tècnica (ROLL) o combinada (SNOLL).

 

 

ACTIVITAT DOCENT:

La Unitat de Patologia Mamaria unificada ha contribuït des del 2018 a la formació especialitzada de postgrau dins el programa MIR de les especialitats de Ginecologia, Cirurgia General, Radiologia, Oncologia mèdica, Oncologia Radioteràpica i Diagnòstic per Imatge, de forma coordinada amb les tutories i amb seguiment del programa de formació de les diferents especialitats.

També la Unitat ha col·laborat en la formació de grau de las escoles de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona (UdG) contribuint a la docència relacionada amb el càncer de mama i la patologia mamaria benigna dintre dels plans d’estudis d’aquestes facultats.

Els doctors Miguel Alonso, Eva Artigau i Ester Vila, membres participen activament com professors en el programa lectiu de la Facultat de Medicina de la UdG.

 

ACTIVITAT CIENTÍFICA:

La UPM participa conjuntament amb el servei d’oncologia mèdica en varis assajos clínics  multicèntrics.

En aquest últims anys hem publicat varis treballs originals en revistes mèdiques internacionals.

Hospital