Unitat de Ginecologia Oncològica

La Unitat de Ginecologia Oncològica depèn del Servei de Ginecologia i s’ocupa de l’atenció de totes les pacients afectes de càncer genital femení exclosa la patologia mamària. La seva zona d’influència directa és l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i també s’atenen a la unitat aquelles pacients diagnosticades a altres centres de la nostra província amb elevada  complexitat o amb requeriments que superen la capacitat dels hospitals d’origen.

Els professionals que integren la unitat de ginecologia oncològica en l’actualitat són:

 • Dra. Elena Álvarez Castaño (Directora Mèdica Hospital Dr Josep Trueta. Cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia)
 • Dr. Eduard Sala Hernández (Cap Clínic de Ginecologia)
 • Dra. Anna Taltavull Pons (Facultatiu Especialista)
 • Dra. Laura Cárdenas Puiggrós (Facultatiu Especialista)
 • Dra. Isabel Núñez Márquez (Facultatiu Especialista)

 

Consultes:

Les pacients derivades a la unitat per sospita o confirmació de patologia oncològica ginecològica es visitaran, segons la pacient i els seus requeriments,  en un d’aquests tres espais:  

 • La Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO) és l’eina pivotal de l’assistència en ginecologia oncològica al nostre centre.

Està formada per professionals de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i compta amb la participació de professionals assistencials de ginecologia oncològica, oncologia radioteràpica, oncologia mèdica i infermeria (gestora de casos).

Aquí es realitza una visita inicial i valoració conjunta de les pacients. Cada cas és revisat després al Comitè multidisciplinar que es convoca setmanalment on també hi són presents els professionals de radiodiagnòstic, medicina nuclear i d’anatomia patològica.

 • La consulta de Ginecologia Oncològica (GONC) és on portem a terme les visites de seguiment posteriors al tractament per a la detecció precoç de l’eventual recidiva i el maneig de les possibles seqüeles o toxicitats residuals.
 • A la consulta d’Alt Risc Oncològica (ARON) es controlen pacients amb elevat risc oncològic: pacients amb una mutació genètica patogènica o pacients sense mutació però que precisen seguiment intensiu per la seva història familiar.

 

Cirurgia

La unitat disposa de varis quiròfans setmanals.  Un d’ells dedicat exclusivament a la  cirurgia robòtica mínimament invasiva amb el  Da Vinci XI.

Els casos que per la seva complexitat precisen d’un abordatge laparotòmic ampli es realitzen amb cirurgia oncològica convencional oberta.

 

Detecció del gangli centinella

La unitat disposa dels recursos per oferir la tècnica de detecció de gangli sentinella en càncer ginecològic en aquells casos on està indicat.

Aquesta tècnica ens aporta informació sobre el tumor i la seva progressió i ens permet decidir si una cirurgia més conservadora és suficient o cal una intervenció més agressiva.

Existeix una estreta col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear per tal de coordinar les puncions, l’adquisició d’imatges (limfogammagrafia i SPECT-TC) i la intervenció quirúrgica on s’ha de realitzar la seva identificació mitjançant gammasonda i la seva exèresi selectiva.

El software de l’òptica de la torre robòtica incorporada al 2018  permet la utilització de traçadors fluorescents (verd d’indocianina. ICG) que de forma combinada amb el Tc99 faciliten de forma important la seva detecció intrabdominal.

 

CARTERA DE SERVEIS

La Cartera de Serveis inclou el diagnòstic, tractament i seguiment de tot l’espectre de neoplàsies malignes d’origen ginecològic exclosa la patologia mamària:

 • Càncer de cèrvix.
 • Càncer d’endometri
 • Altres cancers uterins
 • Càncer de vagina
 • Càncer de vulva
 • Càncer d’ovari/trompa/peritoneal primari estadis inicials
 • Càncer d’ovari/trompa/peritoneal primari estadis avançats. Centre de referència de tota la província de Girona*

 

Contacte: gine.girona.ics@gencat.cat

Hospital